【osx 】

sshkeygen t rsa で公開キー作成

ls ~/.ssh

id_rsa

id_rsa.pub

【server】

ssh-keygen

cd ~./ssh

touch authorized_keys

id_rsa.pubの中身をauthorized_keysへコピー

chmod 600 authorized_keys

 

・/etc/ssh/sshd_config の内容確認。

PubkeyAuthentication yes

PasswordAuthentication no

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です